RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Djelatnost stalnih sudskih tumača može se obavljati u radnom odnosu, samostalno ili vodeći poslovne knjige. Bez obzira na koji način stalni sudski tumač obavlja svoj rad (kao fizička osoba ili pravna osoba koja vodi ili ne vodi poslovne knjige), obvezan je o svakom primitku novca za nagradu i druge izdatke u vezi s tumačenjem (za sve izdatke koji su možebitno nastali u vezi s obavljanjem te usluge) izdati račun.
O tome te o poreznom položaju isplate naknade troškova i nagrade za rad tumača i vještaka, pišemo u nastavku ovog članka.
1. Poslovanje stalnih sudskih tumača
2. Nagrada za rad stalnih sudskih tumača
3. Pravo sudskih tumača na naknadu troškova putovanja
4. Isplata naknada troškova službenog puta i nagrade stalnim sudskim tumačima u sustavu poreza na dodanu vrijednost
5. Mora li stalni sudski tumač za isplatu drugog dohotka sklopiti ugovor o djelu
6. Može li umirovljenik obavljati poslove sudskog tumača
7. Prestanak obavljanja djelatnosti stalnoga sudskog tumača
 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)