Prikaz Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Časopis: Pravo i porezi - 11.2015
Članak:
Prikaz Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći
Stranica:
49.
Autor/i:
Autor: Vlatka KOVAČ, dipl. iur.
Sažetak:

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (Nar. nov., br. 143/13, dalje: Zakon) stupio je na snagu 1. siječnja 2014. te je tim danom prestao vrijediti Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (Nar. nov., br. 62/08., 44/11. i 81/11. – dalje: stari Zakon). Stoga autorica u ovom članku prikazuje novosti koje se pojavljuju u institutu pružanja besplatne pravne pomoći u odnosu na stari Zakon s naglaskom na prikaz načina kako ostvariti pravo na pružanje sekundarne pravne pomoći u smislu ostvarivanja prava na oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka zajedno s pripadajućim obrascima te ostalom pravno relevantnom dokumentacijom.
1. Uvod
2. Usklađivanje sa zakonodavstvom Europske unije i bitni podzakonski akti
3. Korisnici pravne pomoći
4. Pružatelji pravne pomoći
5. Vrste pravne pomoći
6. Prekogranični spor
7. Financiranje pravne pomoći
8. Zaključak

 

Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo