Domaća sudska praksa

Časopis: Pravo i porezi - 11.2015
Članak:
Domaća sudska praksa
Stranica:
84.
Autor/i:
Sažetak:

Obvezno pravo
    Ništetnost ugovora (čl. 103. ZOO-a/91)
•    Ništetan je ugovor koji je protivan prisilnim propisima
    Prekid zastarijevanja (čl. 391. ZOO-a/91)
•    Za prekid zastarijevanja nije dovoljno da vjerovnik pozove dužnika (pismeno ili usmeno) da ispuni obvezu
    Sadržaj solidarnosti dužnika (čl. 414. ZOO-a/91)
•    Kada je oštećenik naplatio naknadu štete od jednog od solidarnih dužnika, drugi solidarni dužnici oslobođeni su obveze
    Kupoprodaja s pravom prvokupa – trajanje prava (čl. 531. ZOO-a/91)
•    U slučaju da ugovorne strane ugovore pravo prvokupa na rok duži od pet godina, smatrat će se da su ugovorile rok od pet godina
    Učinak istupa ortaka iz ortaštva (čl. 647. s ZOO-a/91)
•    Ortak koji je otkazao ugovor o ortaštvu sudjeluje u dobiti i gubitku nastalima do dana otkaza
    Pravo trgovačkih društava
    Pojam trgovca (čl. 1. ZTD-a)
•    Odvjetnik nije trgovac, jer prema Zakonu o odvjetništvu ne obavlja gospodarsku djelatnost
    Opseg ovlasti iz prokure (čl. 47. ZTD-a)
•    Prokurist nije zakonski zastupnik zbog čega nije ovlašten dati punomoć drugoj osobi za zastupanje u parnici pred sudom
    Sudsko ispitivanje primjerenosti otpremnine (čl. 300. k ZTD-a)
•    Odluka o prijenosu dionica ne može se zbog samog iznosa otpremnine pobijati tužbom, nego zahtjevom za ispitivanje primjerenosti otpremnine o kojem odlučuje sud u izvanparničnom postupku 
    Razlozi pobijanja odluke glavne skupštine (čl. 360. ZTD-a)
•    Kada se odluka glavne skupštine pobija zbog njezine sadržajne suprotnosti zakonu ili statutu (povreda materijalnopravnih propisa), dovoljno je da je sadržaj odluke suprotan zakonu ili statutu
    Učinak pobijanja odluke glavne skupštine (čl. 364. ZTD-a)
•    Dioničar koji smatra da je odluka glavne skupštine pobojna može tražiti utvrđenje njezine ništetnosti sa svim posljedicama koje zakon veže za takvu odluku suda
    Radno pravo
    Izvanredni otkaz ugovora o radu (čl. 108. ZR-a/09)
•    Prikrivanje podataka važnih za poslodavca osobito je teška povreda obveza iz radnog odnosa i opravdan razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu
    Oblik otkaza ugovora o radu (čl. 112. ZR-a/09)
•    Usmeni otkaz ugovora o radu nije dopušten
    Otpremnina (čl. 118. ZR-a/04)
•    Nastanak prava na otpremninu vezan je uz otkaz ugovora o radu
    Sudska zaštita prava iz radnog odnosa (čl. 118. ZR-a/04)
•    Kada radnik tužbom zahtijeva utvrđenje postojanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme, nije riječ o sporu u kojem se traži zaštita protiv odluke poslodavca kojom je povrijeđeno neko radnikovo pravo
    Sudska zaštita prava iz radnog odnosa (čl. 129. ZR-a/04)
•    Radnik ima pravo na sudsku zaštitu protiv odluke poslodavca koja neposredno djeluje na prava radnika iz radnog odnosa
    Prekršajno pravo
    Primjena blažeg zakona
•    Ako se nakon počinjenja prekršaja propis jedanput ili više puta izmijeni, obvezno će se primijeniti propis koji je blaži za počinitelja
    Presuda kojom se okrivljenik oslobađa od optužbe
•    Presudu kojom se okrivljenik oslobađa od optužbe sud će izreći ako djelo za koje se optužuje po propisu nije prekršaj
    Prekršaji iz cestovne sigurnosti
•    Prekršaj čini osoba koja kao vlasnik prijevoznog sredstva prije uporabe tog

Hashtags:
#Pravo