Pitanja i odgovori

Časopis: Pravo i porezi - 11.2015
Članak:
Pitanja i odgovori
Stranica:
0.
Autor/i:
Sažetak:

•    Elektronička prijava ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti. Pravilnikom o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (Nar. nov., br. 75/14., 154/14. i 79/15. - dalje u tekstu: Novi Pravilnik) koji je stupio na snagu 21. srpnja 2015. uređuju se prava i obveze iz obveznoga zdravstvenog osiguranja, postupak utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu i profesionalne bolesti te postupak utvrđivanja i priznavanja drugih bolesti kao posljedica već priznate ozljede na radu odnosno profesionalne bolesti. 
•    Dvostruka isplata duga i stjecanje bez osnove. Tko je isti dug platio dva puta, pa makar jednom po osnovi ovršne isprave, ima pravo zahtijevati povrat –čl. 1113. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05., 41/08., 125/11. i 78/15. - dalje u tekstu: ZOO).
•    Zaštita na radu i polaznici stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Zakon o zaštiti na radu primjenjuje se i na osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa 
•    Evidencija radnog vremena polaznika stručnog osposobljavanja za rad. Evidenciju radnog vremena treba voditi i za osobe koje su angažirane putem stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa 
•    Lockout – isključenje s rada. Lockout je industrijska akcija poslodavca koju on poduzima kao odgovor na već započeti štrajk.
•    Sporazum o prestanku ugovora o radu. Valjan je sporazumni prestanak ugovora o radu kada radnik pisano predloži sporazumni prestanak ugovora o radu, a poslodavac to pisano prihvati.
•    Stjecanje bez osnove u radnom odnosu. Bivši radnik, kojega je poslodavac privremeno udaljio s posla uz obvezu isplate naknade plaće, dužan je poslodavcu vratiti isplaćenu naknadu plaće kada je u revizijskom postupku utvrđena osnovanost izvanrednog otkaza ugovora o radu (stjecanje bez osnove).
•    Tijek otkaznoga roka. U slučaju redovitog otkaza ugovora o radu, tijek otkaznoga roka zaustavlja se zbog pravnih činjenica koje uzrokuju prestanak tijeka toga roka i nastavlja se na već protekli dio otkaznoga roka, tj. otkazni rok ne počinje ponovno teći kada prestanu činjenice koje su zaustavile njegov tijek (riječ je o zastoju, a ne o prekidu tijeka otkaznoga roka).

 

Hashtags:
#Pravo