RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Financijska izvješća za 2015. sastavljaju se na temelju Zakona o računovodstvu i HSFI-a odnosno MSFI-a koji su se primjenjivali i u dosadašnjoj računovodstvenoj praksi. To znači da se za 2015. primjenjuju dosadašnja propisana financijska izvješća, a predaju se u rokovima koji su vrijedili i do sada. Prema tome svi poduzetnici mogu koristiti nekoliko rokova za ispunjavanje zakonskih obveza za izvješćivanje i to: do 31. ožujka za statistiku, do 30. lipnja za javnu objavu pojedinačnih financijskih izvješća i 30. rujan za predaju konsolidiranih financijskih izvješća.

Rokovi predaje poreznih izvješća poduzetnika i za 2015. ostaju kao i do sada, tj. do 30. travnja predaje se prijava poreza na dobitak sa svim propisanim prilozima. To je rok predaje i za obračun ostalih javnih prihoda kao što su članarine turističkim zajednicama, spomenička renta, naknade za korištenje opće korisnih funkcija šuma i sl. Za 2015. nije potrebno predavati PDV-K, tj. konačan obračun poreza na dodanu vrijednost nije propisan.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)