RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  • Projekt uklanjanja građevine
  • Zakonitost građevine
  • Izračun građevinske (bruto) površine zgrade
  • Gradnja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme
  • Mogućnost gradnje bazena kao pomoćne građevine bez građevinske dozvole
  • Izdavanje lokacijske dozvole i građenje prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)