RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

I. Obvezno pravo

Predugovor (čl. 45. ZOO-a/91)

 • Predugovor koji sadrži ne samo bitne sastojke ugovora o kupoprodaji (glavnog ugovora), već je prigodom njegovog sklapanja jedna ugovorna strana isplatila drugoj ugovornoj strani određeni iznos novca, valja smatrati ugovorom o kupoprodaji

Opći rok zastare (čl. 371. ZOO-a/91)

 • tražbina iz ugovora o kreditu zastarijeva u općem zastarnom roku od pet godina

Zastara tražbine naknade štete (čl. 376. ZOO-a/91)

 • Sud može na zahtjev oštećenika za ubuduće povećati ranije dosuđeni iznos mjesečne rente, a tako povećani iznos zastarijeva za tri godine

Zastara tražbine naknade štete prouzročene kaznenim djelom (čl. 377. ZOO-a/91)

 • Parnični sud ovlašten je utvrditi je li šteta počinjena kaznenim djelom samo iznimno – ako su postojale određene procesne smetnje zbog kojih se protiv počinitelja kaznenog djela nije mogao provesti kazneni postupak

Ugovor o osiguranju - isplata ugovorne svote (čl. 919. ZOO-a/91)

 • Kada se dogodi osigurani slučaj, osiguratelj je dužan isplatiti svotu osiguranja u ugovorenom roku koji ne može biti dulji od 14 dana, računajući od kada je osiguratelj dobio obavijest da se osigurani slučaj dogodio

II. Stvarno pravo

Sudska zaštita posjeda (čl. 22. ZV-a)

 • U posjedovnoj parnici predmet raspravljanja ograničen je samo na dvije pravno relevantne činjenice:činjenicu posljednjeg stanja posjeda i činjenicu nastalog smetanja

Smjena upravitelja zgrade (čl. 45. ZV-a)

 • Ako za to postoji važan razlog, upravitelja zgrade mogu u svako doba smijeniti suvlasnici koji zajedno imaju većinu suvlasničkih dijelova

Višestruko ugovaranje otuđenja iste nekretnine (čl. 125. ZV-a)

 • Brisanje upisa vlasništva osobe koja je prva zatražila upis u zemljišnu knjigu i uknjižbu u svoju korist može zahtijevati osoba kojoj je otuđivatelj otuđio nekretninu i predao joj u samostalni posjed, ako dokaže da stjecateljica nije postupila u dobroj vjeri

Stjecanje prava vlasništva dosjelošću (čl. 159. ZV-a)

 • Pravo vlasništva stečeno dosjelošću po opsegu odgovara opsegu posjeda, stječe se ono i onoliko koliko se posjeduje

Pravni položaj poštenog posjednika tuđe stvari (čl. 164. ZV-a)

 • Pošteni posjednik tuđe stvari koju nema pravo posjedovati mora je predati vlasniku, ali nije dužan dati naknadu za to što ju je upotrebljavao i od nje imao koristi

Vlasništvo se stječe upisom u zemljišne knjige (čl. 119. ZV-a)

 • Vlasništvo se ne stječe temeljem zaključenja pravnoga posla, već se na temelju valjanog pravnog posla pravo vlasništva stječe (tek) upisom u zemljišnu knjigu

Pretpostavke za razvrgnuće suvlasničke zajednice - izvanknjižni suvlasnik (čl. 36. st. 1. te čl. 47. st. 1. ZV-a)

 • Svaki suvlasnik ima pravo na razvrgnuće suvlasništva ako je moguće i dopušteno. Izvanknjižni suvlasnik mora dokazati izvanknjižno stjecanje - odnosno valjanu pravnu osnovu za stjecanje i ispunjenje drugih zakonskih pretpostavki za razvrgnuće takvog suvlasništva.

Utvrđenje vlasništva novoformirane zemljišnoknjižne čestice (čl. 368. st. 1. ZV-a)

 • Na dijelu katastarske čestice može steći pravo vlasništva neovisno o tome što novoformirana čestica koja predstavlja jedan dio upisane katastarske čestice ne postoji u zemljišnim knjigama.

Rok za stjecanje dosjelošću prava stvarne služnosti (čl. 390.a ZV-a)

 • Trgovačko društvo kao pravni sljednik društvenog poduzeća, po završenoj pretvorbi društvenoga vlasništva, vlasnik je nekretnina koja su na dan procjene vrijednosti temeljnog kapitala u postupku pretvorbe ili privatizacije bile: društveno vlasništvo s pravom upravljanja, korištenja i raspolaganja društvenog poduzeća i koje su mogle biti predmet stjecanja prava vlasništva i čija je

  Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)