RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  • Registracija udruge. Zakonom o udrugama propisan je postupak registracija udruga, odnosno na koji način se obavlja upis u registar udruga, postupak u povodu zahtjeva za upis u registar udruga, postupak promjene podataka, postupak upisa u registar stranih udruga i pravni lijekovi protiv rješenja nadležnog ureda državne uprave.
  • Zaštita prava na suđenje u razumnom roku. Zakonom o sudovima čl. 63. - 70. definiran je postupak zaštite prava na suđenje u razumnom roku, pravna sredstva za zaštitu prava, način podnošenja zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, postupak suda po zaprimljenom zahtjevu te određivanje primjerene naknade.
  • Nezakoniti pravilnik o radu. Ako kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće, sindikalni povjerenik može od nadležnoga suda tražiti da nezakoniti pravilnik o radu ili neke njegove odredbe oglasi ništetnima, a da pritom nije vezan (ograničen) nekim rokom.
  • Računanje rokova u radnom odnosu. Rokovi u radnom odnosu računaju se prema Zakonu o obveznim odnosima. Ako zadnji dan roka padne u dan kada je zakonom određeno da se ne radi, kao zadnji dan roka računa se sljedeći radni dan, osim ako taj dan padne u neki neradni dan određen za radnike koji slave neke blagdane određenih manjinskih religija.
  • Stjecanje vlasništva nekretnine. Vlasništvo nekretnine koje se stječe na temelju pravnoga posla, stječe se zakonom predviđenim upisom stjecateljeva vlasništva u zemljišnoj knjizi (konstitutivni akt), dok je za ostale načine stjecanja vlasništva nekretnine upis u zemljišnoj knjizi samo deklaratorni akt.
  • Tumačenje pravilnika o radu. Nejasne (dvojbene) odredbe pravilnika o radu, kao sastavnoga dijela ugovora o radu, treba tumačiti na odgovarajući način prema odredbama čl. 319. i 320. Zakona o obveznim odnosima.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)