RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U časopisu RRiF br. 5/16. na str. 108. pisali smo o povratu PDV-a kupcima - građanima iz trećih zemalja, u RRiF-u br. 3/16. na str. 94. o povratu PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz Europske unije, a u RRiF-u br. 11/14. na str. 112. pisali smo o povratu PDV-a hrvatskim poreznim obveznicima iz trećih zemalja. U ovome članku autorice obrazlažu pod kojim uvjetima i na koji način porezni obveznici sa sjedištem, prebivalištem ili uobičajenim boravištem u drugoj državi članici EU-a i iz trećih zemalja ostvaruju povrat poreza na dodanu vrijednost (dalje: PDV-a) koji su im zaračunali porezni obveznici sa sjedištem u RH.

1. Uvod
2. Temeljni uvjeti za povrat PDV-a poreznim obveznicima iz EU-a
3. Povrat PDV-a iz RH poreznim obveznicima koji nemaju sjedište na području EU-a
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)