Mogućnosti izmjena predujma poreza na dobitak u 2016. godini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2016
Članak:
Mogućnosti izmjena predujma poreza na dobitak u 2016. godini
Stranica:
104.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Mjesečna svota predujma utvrđuje se prema podatcima iskazanim u poreznoj prijavi za prethodnu godinu, tako da se osnovica za izračun predujma, bez smanjenja za svote iskazanih poreznih olakšica po osnovi reinvestiranog dobitka te državne potpore za obrazovanje i izobrazbu, podijeli s brojem mjeseci obavljanja djelatnosti i pomnoži s propisanom poreznom stopom.
Međutim, Porezna uprava može na temelju pisanog zahtjeva poreznog obveznika, obavljenog nadzora ili drugih podataka o poslovanju s kojima raspolaže, rješenjem izmijeniti visinu mjesečnih predujmova poreza na dobitak. Poreznom obvezniku kojemu je prestala mogućnost prenošenja gubitka PU utvrđuje visinu predujma do prvog podnošenja porezne prijave prema postignutom rezultatu nakon isteka tri mjeseca poslovanja.

1. Uvod
2. Tko su obveznici plaćanja mjesečnih predujmova poreza na dobitak
3. Utvrđivanje mjesečne svote predujma poreza na dobitak prema obrascu PD
4. Utvrđivanje mjesečne svote predujma prema poreznom rješenju PU-a
5. Podnošenje zahtjeva za izmjenom visine predujma poreza na dobitak tijekom 2016. godine
6. Utvrđivanje mjesečnog predujma za nove porezne obveznike
7. Utvrđivanje predujma ako je u obrascu PD za 2015. godinu iskazan gubitak u poslovanju
8. Predujmovi u slučaju prestanka rada odnosno likvidacije društva
9. Izmjena upravnog ugovora radi smanjenja poreznog duga verificiranjem obrasca PD
10. Zaključak

Hashtags:
#Dobitak, #Porezi