RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U sklopu provedbe direktiva Europske unije – posebice Direktive Vijeća 2011/16/EU o administrativnoj suradnji na području oporezivanja i Direktive 2014/107/EU u vezi s obveznom automatskom razmjenom informacija u području oporezivanja, u svibnju ove godine došlo je do izmjena i dopuna Općega poreznog zakona koje su objavljene u Nar. nov., br. 44/16. U skladu s tim u srpnju je donesen novi Pravilnik o automatskoj razmjeni informacija u području poreza (Nar. nov., br. 69/16.) kojim su definirana područja i obuhvat razmjene informacija određenih kategorija dohotka i imovine s drugim državama članicama EU-a. Najvažnije o tome prikazujemo u ovom članku.

1. Uvod
2. Područja automatske razmjene informacija u porezima
3. Zaključak 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)