Računovodstvo troškova posudbe

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2016
Članak:
Računovodstvo troškova posudbe
Stranica:
21.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      Troškovi posudbe prema zahtjevima MRS-a 23 obuhvaćaju troškove kamata, financijske troškove financijskog najma i tečajne razlike nastale posudbama u stranoj valuti, u svoti u kojoj se smatraju usklađivanjem troškova kamata. Autorica u članku pojašnjava računovodstveno praćenje troškova posudbe koji se uključuju u vrijednost kvalificirane imovine i troškova posudbe koji se iskazuju kao troškovi razdoblja.

1. Definiranje troškova posudbe
2. Kapitalizacija troškova posudbe
3. Početak, privremeni prekid i prestanak kapitalizacije
4. Primjeri računovodstvenog praćenja troškova posudbe koji se kapitaliziraju
5. Primjeri računovodstvenog praćenja troškova posudbe koji se ne kapitaliziraju
6. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo