Knjigovodstvo manjkova utvrđenih godišnjim popisom imovine i obveza trgovačkih društava

Časopis: Prilog godišnji popis (inventura) - 11.2016
Članak:
Knjigovodstvo manjkova utvrđenih godišnjim popisom imovine i obveza trgovačkih društava
Stranica:
12.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

      Knjigovodstveno stanje imovine i obveza trgovačkih društava na kraju poslovne usklađuje se sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom. Nakon što se donesu odgovarajuće odluke mjerodavnih tijela, razlike utvrđene popisom kao viškovi ili manjkovi knjiže se u poslovnim knjigama. Ispravim knjiženjem utvrđenih razlika postiže se točan obračun poreznih obveza i fer prikazivanje poslovnih rezultata trgovačkih društava odnosno njihove imovine, obveza i kapitala. U ovom članku dajemo prikaz načina knjiženja popisom utvrđenih razlika u računovodstvu trgovačkih društava.

1. Općenito o manjkovima i viškovima
2. Manjkovi i viškovi prema poreznim propisima
3. Primjena odluka HGK-a i HOK-a ODNOSNO internih akata
4. Osnovica za plaćanje PDV-a na manjak
5. Porezno priznati i porezno nepriznati manjak i rashod na teret pravne osobe
6. Manjak na teret zaposlenika
7. Povećanje osnovice poreza na dobitak za manjak
8. Knjiženje viškova imovine
9. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo