RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Reformom upravnog sudstva od 1. siječnja 2012. godine proširena je nadležnost Visokoga upravnog suda Republike Hrvatske na ocjenu zakonitosti općih akata koje donose jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje imaju javne ovlasti i pravne osobe koje obavljaju javnu službu, čime se kod nas uvodi objektivni upravni spor.
      U nastavku ovoga članka navode se neke specifičnosti toga novoga pravnog instituta s oslanjanjem na sudsku praksu.

1. Meritum
2. Zaključak 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)