RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Uvod
A. Naknade
1. Naknade za korištenje općekorisnE funkcijE šuma
B. Članarine
2. Sastavljanje konačnog obračuna članarine u turističkim zajednicama
C. Rente
3. Spomenička renta
4. Članarine i doprinosi za koje se ne podnosi godišnji obračun
5. Naknade za eksploataciju mineralnih sirovina

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)