Knjigovodstvene evidencije prihoda i rashoda iz EU-ovih sredstava – lokalna samouprava

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 1.2017
Članak:
Knjigovodstvene evidencije prihoda i rashoda iz EU-ovih sredstava – lokalna samouprava
Stranica:
9.
Autor/i:
Autori: Ivana VARGAŠEVIĆ ČONKA , dipl. oec
Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Sažetak:

      Autorice u članku daju primjere knjigovodstvenih evidencija prihoda i rashoda iz EU-ovh sredstava na primjeru jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika kao krajnjih korisnika EU-ovih sredstava, uzimajući u obzir izmjene i dopune Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu koje se u računovodstvenim evidencijama primjenjuju od 1. siječnja 2017. godine.

1. Uvod
2. Knjigovodstvene evidencija EU sredstava

Hashtags:
#ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo