Pregled novog Zakona o javnoj nabavi (II.)

Časopis: Pravo i porezi - 2.2017
Članak:
Pregled novog Zakona o javnoj nabavi (II.)
Stranica:
22.
Autor/i:
Autor: Ivan PALČIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

      U prethodnom broju časopisa dali smo pregled prvog dijela novog Zakona o javnoj nabavi s kratkim osvrtom na najznačajnije novine. U ovome se članku daje pregled najvažnijih instituta drugog i trećeg dijela toga Zakona koji sadržavaju temeljne odredbe za provedbu konkretnih postupaka javne nabave i sklapanje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnih sporazuma javnog i sektorskog naručitelja.

4. Uvodno
5. Postupci javne nabave
6. Tehnike i instrumenti za elektroničku i zbirnu nabavu
7. Provedba postupka javne nabave
8. Ugovor o javnoj nabavi i okvirni sporazum

Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo