Strane javne isprave u pravnom prometu u RH (s praksom i osvrtom na porezni postupak – promet nekretnina)

Časopis: Pravo i porezi - 2.2017
Članak:
Strane javne isprave u pravnom prometu u RH (s praksom i osvrtom na porezni postupak – promet nekretnina)
Stranica:
33.
Autor/i:
Autor: Doc. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:

      Kako bi se strane javne isprave, koje se učestalo pojavljuju u pravnom prometu, mogle staviti u promet u stranoj državi, u načelu moraju biti legalizirane, a legalizacija, kao strogo formalan postupak, može biti pun ili pojednostavljen (na temelju Konvencije o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava), te će se samo legalizirana isprava moći staviti u pravni promet u drugoj državi.
      U ovom se članku opisuje pojam i važnost legalizacije spomenutih isprava, postupak i njezini učinci, te se posebno raspravlja o tome kada se strana javna isprava koja podliježe obvezi legalizacije faktički stavi u promet u RH i obvezi državnih (i ostalih) tijela da na to paze po službenoj dužnosti.

​1. Uvod
2. Legalizacija stranih javnih isprava u međunarodnom pravnom prometu: pojam i značenje
3. Postupak legalizacije (puna i pojednostavljena legalizacija)
4. Pravna snaga i učinci legaliziranih isprava
5. Državna tijela po službenoj dužnosti (ex officio) paze na legaliziranost stranih javnih isprava
6. Faktična pojava nelegaliziranih stranih javnih isprava u pravnom prometu u RH, s posebnim osvrtom na porezni postupak
7. Primjeri shvaćanja iz domaće sudske prakse glede legalizacije stranih javnih isprava
8. Zaključak

Hashtags:
#Pravo