O Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova

Časopis: Pravo i porezi - 2.2017
Članak:
O Zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova
Stranica:
65.
Autor/i:
Autor: Doc. dr. sc. Slađana ARAS KRAMAR
Sažetak:

      U prosincu 2016. godine donesen je Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova (Nar. nov., br. 121/16., dalje: ZARPS), koji je stupio na snagu 31. prosinca 2016. godine, kojim je implementirana Direktiva 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (dalje: Uredba (EU) br. 524/2013; Uredba). te je omogućena provedba Uredbe (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ. U članku će se prikazati osnovna obilježja donesenog Zakona o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova.

1. Uvodne napomene
2. Područje primjene ZARPS-a
3. Tijela i postupci za alternativno rješavanje potrošačkih sporova
4. Informiranje potrošača te suradnja tijela za ARPS i nadležnih tijela koja provode politiku zaštite potrošača
5. Zaključak

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo