Domaća sudska praksa

Časopis: Pravo i porezi - 2.2017
Članak:
Domaća sudska praksa
Stranica:
141.
Autor/i:
Sažetak:

Obvezno pravo

 • Ustup tražbine – sporedna prava (čl. 81. ZOO-a/05)
  • S tražbinom prelaze na primatelja sporedna prava, kao što je založno pravo
 • Zahtjev da se ukloni opasnost štete (čl. 156. ZOO/91)
  • Svatko može zahtijevati od drugoga kao posjednika izvora opasnosti da ukloni taj izvor opasnosti od kojeg prijeti znatnija šteta njemu ili određenom broju osoba
 • Izmjena dosuđene naknade (čl. 196. ZOO/91)
  • Sud može na zahtjev oštećenika za ubuduće povećati rentu ako se znatnije promijene okolnosti koje je sud imao na umu pri donošenju prijašnje odluke
 • Kada zastarijevanje počinje teći (čl. 361. ZOO-a/91)
  • Zastara odštetnog zahtjeva zbog nezakonitog oduzimanja zemljišta počinje teći od trenutka kada oštećenik više nije mogao zahtijevati povrat nekretnine
 • Ugovor o doživotnom uzdržavanju – raskid  (čl. 583. ZOO-a/05)
  • Kada je zbog postupanja primatelja uzdržavanja davatelj uzdržavanja onemogućen u ispunjavanju ugovorne obveze davanja uzdržavanja, primatelju uzdržavanja ne pripada pravo tražiti raskid ugovora
 • Pretpostavke odgovornosti za štetu (čl. 1045. ZOO-a/05)
  • Za štetu prouzročenu naletom divljači na vozilo na javnoj cesti solidarno odgovaraju lovačko društvo – po načelu uzročnosti, i organizacija za ceste – po načelu presumirane krivnje
 • Izdavanje tabularne isprave  (čl. 371. ZOO-a/91)
  • Kada je predmet spora zahtjev za izdavanje tabularne isprave onda se radi o parnici za ispunjenje ugovora, dakle, obvezno pravnoj tužbi.
 • Naknada za protupravno stjecanje imovinske koristi eksploatacijom mineralne sirovine (čl. 155. ZOO-a/91)
  • Osoba koja protupravno eskploatira rudno blago u vlasništvu Republike Hrvatske dužna je platiti naknadu za korištenje tog rudnog blaga.
 • Valutna klauzula (čl. 22. ZOO-a/91)
  • Dopuštena je odredba ugovora prema kojoj se vrijednost ugovorne obveze u valuti Republike Hrvatske izračunava na temelju cijene zlata ili tečaja valute Republike Hrvatske u odnosu prema stranoj valuti.
 • Poništenje ugovora može tražiti ugovorna strana u čijem interesu je pobojnost ustanovljena  (čl. 88., čl. 111. i 112. ZOO-a/91)
  • Ovlaštenja za zastupanje tužitelja u vrijeme zaključenja ugovora o doživotnom uzdržavanju prosuđuje se u okviru procesno-pravnih pravila o zastupanju u parnici.
 • Popravci i adaptacije zakupljenog prostora  (čl. 223. st. 1. ZOO-a/91)
  • Troškovi izvršene sanacije ravne deke kao popravaka padaju na teret zakupodavca, ako su za njega nužni i korisni.
 • Liječnička pogreška ili komplikacija u liječenju  (čl. 1045. ZOO-a/05)
  • Za komplikacije koje su neželjeni rezultat medicinskog postupka koji nastaje unatoč medicinski ispravnom postupku, izvedenom pravilnom uporabom ispravne opreme i sredstava, tuženik ne odgovara.
 • Naknada štete zbog propusta u zastupanju  (čl. 376. st. 1. i 2. ZOO-a/91)
  • Potraživanje naknade uzrokovane štete zastarijeva za tri godine od kad je oštećenik doznao za štetu i za osobu koja je štetu učinila (subjektivni rok), dok prema st. 2. čl. 376. ZOO-a potraživanje naknade uzrokovane štete u svakom slučaju zastarijeva za pet godina od kada je šteta nastala (objektivni rok).

Mjenično pravo

 • Stjecanje tražbine indosamentom onako kako je upisana u mjenici (čl. 14. ZM-a)
  • Indosant odgovara da će mjenica biti akceptirana i isplaćena, osim ako je u indosamentu drukčije određeno
 • Mjenični prigovori (čl. 16. ZM-a)
  • Mjenični dužnik može svom vjerovniku iz osnovnog pravnog posla na temelju kojega je izdana mjenica (ako je on imatelj mjenice) istaknuti prigovor da je ispunio mjenicu protivno uvjetima i rokovima otplate iz
Hashtags: