Postupanje s više isplaćenim predujmovima dobitka

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2017
Članak:
Postupanje s više isplaćenim predujmovima dobitka
Stranica:
118.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Sažetak:

      Predujam dobitka oporezuje se na način propisan za dohodak od kapitala po stopi od 12%. No, ako je s osnove isplate predujma dobitka za 2016. isplaćeno više predujmova u odnosu na ostvareni dobitak, više isplaćena svota smatra se dohotkom od kapitala koji se smatra izuzimanjem i oporezuje se stopom od 36%. Možebitno nastalu poreznu obvezu treba podmiriti s predajom prijave poreza na dobit, obrasca PD najkasnije do 30. travnja 2017. Isplata predujmova dobitka pravnim osobama ne oporezuje se te niti je za takve isplate potrebno predati obrazac JOPPD.

1. Kada se može isplatiti predujam dobitka
2. Evidencije i vjerodostojne isprave o isplati predujmova dobitka
3. Isplata predujma dobitka za 2017. godinu

Hashtags:
#Dohodak, #DohodakOdKapitala, #Porezi