Stjecanje nekretnina nakon likvidacije trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2017
Članak:
Stjecanje nekretnina nakon likvidacije trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću
Stranica:
191.
Autor/i:
Autor: Tino BEGO, dipl. iur.
Sažetak:

      Autor u članku razlaže mogući način upisa prava vlasništva imatelja udjela brisanoga trgovačkog društava s ograničenom odgovornošću (dalje: d.o.o.) na nekretninama koje su formalno-pravno ostale u vlasništvu d.o.o.-a nad kojim je provedena likvidacija po službenoj dužnosti i nad kojim je proveden postupak brisanja iz sudskog registra. S obzirom na to da su d.o.o.-i u praksi najzastupljenija trgovačka društva, u čanku ćemo se baviti jedino nekretninama koje su ostale bez zemljišnoknjižnog vlasnika nakon brisanja d.o.o.-a iz sudskog registra, s tim da se formalno-pravno njihov vlasnik i dalje smatra d.o.o. koji više ne postoji, jer je kao vlasnik upisan u „vlasnički“ list.

1. Uvod
2. Primjena odredbe čl. 70. st. 17. ZSR-a
3. Pretpostavke za stjecanje vlasništva
4. Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva

Hashtags:
#Pravo