RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

       Prodaja dobara na daljinu označava prodaju dobara kod koje se dobra nude potencijalnim kupcima putem sredstava daljinske komunikacije (telefona, interneta, kataloga i sl.). S poreznog motrišta, odnosno s motrišta PDV-a, prodaja na daljinu koja je obavljena od strane poreznog obveznika iz jedne države članice EU-a kupcima koji nisu porezni obveznici u drugu državu članicu EU-a ima poseban porezni položaj koji je vezan uz prag isporuke dobara koji propisuje ta druga država članica EU-a. Autorica u članku obrazlaže uvjete koji trebaju biti ispunjeni da bi se određena prodaja smatrala prodajom na daljinu i daje primjere takve prodaje.

1. Definiranje prodaje na daljinu
2. Odredbe Direktive o PDV-u o prodaji dobara na daljinu
3. Odredbe Zakona o PDV-u o prodaji dobara na daljinu
4. Primjeri isporuka dobara na daljinu iz RH u EU
5. Primjeri isporuka dobara na daljinu iz EU-a u RH
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)