RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U ovome se članku daje osvrt na sudsku praksu kojom Vrhovni sud Republike Hrvatske odlučuje o izvanrednom otkazu ugovora o radu te o roku za podnošenje zahtjeva za ostvarenjeM prava.
      O svemu tome detaljnije u nastavku kroz prikaz sudskih odluka, s napomenom da je ova sudska praksa (u biti) suglasna i sa Zakonom o radu koji je na snazi.

1. Uvod
2. Povreda obveze nadzora kao razlog za izvanredni otkaz
3. Primitak pravomoćne kaznene presude kao razlog za izvanredni otkaz
4. Obveza zahtijevati zaštitu povrijeđenog prava

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)