RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 7.2017
  • Članak:Porez na nekretnine
  • Stranica:104.
  • Autor/i:Nikolina PRATZER , dipl. iur.

Sažetak:

      U porezni sustav Republike Hrvatske od 1. siječnja 2018. godine uvodi se porez na nekretnine. Porez na nekretnine uređen je Zakonom o lokalnim porezima koji je objavljen u Nar. nov., br. 115/16. kao obvezatni porez jedinica lokalne samouprave. To znači da gradovi i općine ne mogu odlučivati hoće li uvesti taj porez ili ne, nego mogu samo odlučivati o dijelovima poreza za koje je propisano da ih uređuju svojim odlukama. Navedeni Zakon, osim poreza na nekretnine, uređuje i druge lokalne poreze te je u većem dijelu već stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine. Na postupak utvrđivanja poreza na nekretnine, osim odredaba Zakona o lokalnim porezima, primjenjuju se i odredbe Općega poreznog zakona.

1. Uvod
2. Predmet oporezivanja
3. Porezni obveznik
4. Porezna osnovica i koeficijenti za utvrđivanje poreza
5. Oslobođenje od plaćanja poreza na nekretnine
6. Umjesto zaključka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)