RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      S računovodstvenog motrišta uzgoj peradi predstavlja ulaganje u kratkotrajnu biološku imovinu. Cilj je ulaganja u navedenu imovinu ostvarenje ekonomskih koristi kroz proizvodnju i prodaju jaja i/ili mesa. Autorica u članku objašnjava računovodstveno postupanje kod uzgoja peradi i proizvodnje jaja te utvrđivanje vrijednosti te imovine u skladu sa zahtjevima računovodstvenih standarda. Uz to u članku se daje primjer računovodstvenog praćenja proizvodnje jaja.

1. Uvod
2. Utvrđivanje vrijednosti peradi
3. Utvrđivanje vrijednosti jaja i mesa
4. Računovodstvo proizvodnje jaja
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)