RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      O pitanjima koja se odnose na naknadu plaće, potom na odštetnu odgovornost te na dvostruku dostavu, pišemo detaljnije u nastavku ovoga članka, uz prikaz pojedinih odluka Vrhovnog suda Republike Hrvatske, s napomenom da je prikazana sudska praksa aktualna i u primjeni važećeg Zakona o radu.

1. Uvod
2. Pravo radnika na naknadu plaće za vrijeme prekida rada do kojeg je došlo krivnjom poslodavca ili zbog drugih okolnosti za koje radnik nije odgovoran
3. Okolnost da je odluka o otkazu (pravomoćnom presudom) utvrđena nezakonitom sama po sebi ne dovodi do odštetne odgovornosti poslodavca za nematerijalnu štetu radniku
4. Ako je radniku dvaput dostavljena ista odluka o otkazu (višestruka dostava odluke), za početak tijeka roka za traženje sudske zaštite mjerodavna je prva dostava odluke

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)