RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

1. Uvodno
2. Pretpostavke za donošenje novoga Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
3. Ciljevi izrade novog modela sustava financiranja JLP(R)S-ova
4. Raspodjela poreza na dohodak
5. Novi model fiskalnog izravnanja - sredstva fiskalnog izravnanja umjesto pomoći
6. Parametri za izračun sredstava fiskalnog izravnanja
7. Sredstva fiskalnog izravnanja u punoj svoti
8. Decentralizirane funkcije i njihovo financiranje
9. Kompenzacijske mjere 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)