RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

  • Izuzeća od plaćanja upravne pristojbe. Pravne i fizičke osobe sa sjedištem ili prebivalištem u Republici Hrvatskoj (dalje: RH) plaćaju upravnu pristojbu na stjecanje rabljenih motornih vozila u RH na koja se plaća posebni porez na motorna vozila. Međutim, postoje slučajevi kada se upravna pristojba ne plaća.
  • Priznavanje troška ugovorne kazne. Ugovorne strane mogu ugovoriti kaznu (penal) u novčanoj svoti ili nekoj drugoj materijalnoj koristi, a koju se dužnik obvezuje isplatiti / pribaviti vjerovniku ako ne ispuni obvezu ili zakasni s njezinim ispunjenjem ili ako je neuredno ispuni.
  • Primjena prijenosa porezne obveze u graditeljstvu na grad. Prijenos porezne obveze propisan čl. 75. st. 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 73/13. – 115/16., dalje: Zakon o PDV-u) odnosi se na sve porezne obveznike koji su upisani u registar obveznika PDV-a u Republici Hrvatskoj (dalje: RH).
  • Odmori i dopusti. Svrha je odmora da se naknadi odnosno obnovi fizička i umna snaga radnika itd., dok kod dopusta prevladavaju privatna stanja, poslovi i interesi radnika na dopustu.
  • Činidbe i tražbine . Objekt ugovorne obveze je činidba koja mora biti moguća, dopuštena i određena ili odrediva. Tražbina je zahtjev za ispunjenjem činidbe.
  • Pravo stvarne služnosti. Pravo služnosti (staze) ograničeno je stvarno pravo na nečijoj nekretnini u korist druge nekretnine, pa ako je stečeno na zakonit način može se, u slučaju njegove povrede, štititi kod Suda ili drugoga nadležnog tijela.
  • Promjena subjekata obveznopravnog ugovora. Promjenom subjekta obveznopravnog ugovora ne mijenja se identitet tog ugovora.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)