Obračun troškova nastalih na službenom putu u inozemstvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2018
Članak:
Obračun troškova nastalih na službenom putu u inozemstvu
Stranica:
123.
Autor/i:
Autori: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Za obračun službenih putovanja u inozemstvo više se ne primjenjuje Uredba o izdacima za službena putovanja u inozemstvo koji se korisnicima državnog proračuna priznaju u materijalne troškove. Sve porezne karakteristike službenog puta koji se odvija u inozemstvu utvrđene su Pravilnikom o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17. i 128/17.). Koje uvjete treba zadovoljiti poslodavac, a koje radnik da bi se troškovi na službenom putu mogli isplatiti neoporezivo te kako treba postupati da bi se troškovi službenog puta mogli smatrati poslovno opravdanima, pročitajte u nastavku.

1. Pravo radnika na nadoknadu troškova
2. Koje se putovanje smatra službenim putom u inozemstvo
3. Isplata predujma za službeni put
4. Obračun dnevnice za službeni put u inozemstvo
5. Troškovi prijevoza na službenom putu
6. Troškovi noćenja na službenom putu
7. Ostali troškovi nastali na službenom putu
8. Iskazivanje troškova na putnom nalogu i prilaganje vjerodostojnih isprava putnom nalogu
9. Novosti vezane za troškove koji se mogu isplatiti zaposlenicima u slučaju školovanja i usavršavanja
10. Troškovi na službenom putu u inozemstvu s motrišta PDV-a

Hashtags:
#NeoporeziviPrimitci, #Računovodstvo, #TroškoviOsoblja