Gospodarska kretanja u RH i EU-u

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2018
Članak:
Gospodarska kretanja u RH i EU-u
Stranica:
254.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.
Sažetak:

1. Opći pregled
2. Cijene u RH i EU-u
3. Industrijska proizvodnja RH i EU-a
4. Građevinarstvo RH i EU-a
5. Vanjskotrgovinska razmjena
6. Trgovina na malo u RH i EU-u
7. Turizam
8. Plaće
9. Likvidnost i insolventnost
10. Zaposlenost i nezaposlenost HR i EU-a

Hashtags: