RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Stvarno pravo

Poslovi redovite uprave (čl. 40. ZV-a)

 • poslovima koji se tiču redovitog upravljanja stvarju odlučuju suvlasnici većinom glasova, koja se računa po suvlasničkim dijelovima, s ne po broju suvlasnika

Aktivna legitimacija suvlasnika stambene zgrade u postupku naknade štete na zajedničkim dijelovima zgrade (čl. 85. ZV-a)

 • Svaki suvlasnik stambene zgrade aktivno je legitimiran u parnici radi naknade štete na zajedničkim dijelovima zgrade

Upis vlasništva nekretnina u zemljišnu knjigu (čl. 119. ZV-a)

 • Usmeni ugovor o kupoprodaji nekretnine, koji je sklopljen i ispunjen prije stupanja na snagu Zakona o osnovnim vlasničkopravnim odnosima, valjan je pravni temelj za stjecanje prava vlasništva

Pravni položaj poštenoga posjednika (čl. 164. ZV-a)

 • Pošteni posjednik tuđe stvari koju nema pravo posjedovati mora je predati vlasniku, ali nije dužan dati naknadu za to što ju je upotrebljavao i od nje imao koristi primjerene onom pravu na posjed za koje je vjerovao da mu pripada

Osnivanje zakonskog založnog prava (čl. 314. ZV-a)

 • Na temelju zakona osnovano založno pravo je zakonsko založno pravo

Obiteljsko pravo

Uzdržavanje punoljetne djece (čl. 210. OBZ-a/03)

 • Pod pojmom redovitog školovanja podrazumijeva se redovito ispunjavanje obveza, neovisno o tome radi li se o izvanredno upisanom školovanju ili studiju

Naknada trećoj osobi za troškove uzdržavanja (čl. 244. OBZ-a/03)

 

 • Tražbina naknade trećoj osobi za troškove uzdržavanja je tražbina iz verzijske osnove koja zastaruje u općem zastarnom roku od pet godina

Imovinski odnosi bračnih drugova (čl. 283. ZBPO-a)

 • Kad sud utvrdi suvlasničke dijelove bračnih drugova u zajedničkoj imovini, ta imovina postaje njihovom posebnom imovinom

Uzdržavanje bračnog druga (čl. 298. OBZ-a/15)

 • Odredba Obiteljskog zakona o ograničenom trajanju uzdržavanja bračnog druga ne primjenjuje se u parnici o zahtjevu za prestanak obveze uzdržavanja koja je već određena pravomoćnom sudskom odlukom donesenom na temelju prije važećih propisa koji nisu propisivali takvo ograničenje

Udomiteljstvo (čl. 41. ZU-a)

 • Udomitelj je obvezan osigurati zaštitu dostojanstva, osobni integritet i tajnost podataka o korisniku udomiteljstva

Ovršno pravo

Ovršna isprava (čl. 23. OZ-a/96)

 • Ovršni sud je vezan za pravomoćnu i ovršnu ispravu na temelju koje je pokrenut ovršni postupak te nema ovlaštenja preispitivati pravilnost činjeničnog stanja na kojem je isprava utemeljena

Prijedlog za ovrhu (čl. 35. OZ-a/96)

 • Ovrhovoditelj je ovlašten od ovršenika zahtijevati namirenje cijele svoje tražbine utvrđene ovršnom ispravom ili dijela te tražbine, umanjujući svoj zahtjev za dio tražbine koji je namiren prije pokretanja ovršnog postupka

Potvrda o ovršnosti (čl. 36. OZ-a/12)

 • Kako je zadužnica ovršna isprava koja nije nastala kod suda pred kojim se traži ovrha, ovrhovoditelj mora uz prijedlog za ovrhu, pored ostaloga, priložiti i zadužnicu u izvorniku ili ovjerovljenom prijepisu

Žalba nakon proteka roka (čl. 46. OZ-a/96)

 • Žalbom nakon proteka dopušteno je pobijati rješenje o ovrsi zbog toga što je tražbina prestala nakon pravomoćnosti rješenja o ovrsi

Prijedlog za određivanje privremene mjere (čl. 341. OZ-a/12)

 • Drugostupanjski sud nije ovlašten odbaciti prijedlog za osiguranje koji ne sadrži sve što je potrebno za postupanje, već je dužan ukinuti pobijano rješenje o osiguranju i predmet vratiti prvostupanjskom sudu na ponovno odlučivanje

Prekršajno pravo

Samoskrivljena neubrojivost (čl. 27. PZ-a)

 

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)