Ugovori o raspolaganju nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (II.)

Časopis: Pravo i porezi - 5.2018
Članak:
Ugovori o raspolaganju nekretninama u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (II.)
Stranica:
17.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Desa SARVAN , dipl. iur.
Sažetak:

     U časopisu Pravo i porezi, br. 4/18., objavili smo prvi dio članka o ugovori o raspolaganju nekretninama u vlasništvu JLS-a.
     U ovom broju našeg časopisa nastavljamo s obradom ove značajne tematike na način da se razmatraju drugi oblici raspolaganja nekretninama, ugovori obveznog prava, raspolaganje nekretninama u vlasništvu pravnih osoba kojima je osnivač JLS odnosno JPRS, oblici osiguranja naplate novčanih tražbina iz ugovornih odnosa pravnih osoba javnog prava te pitanja vezana za tijelo nadležno za raspolaganje nekretninama u vlasništvu JLS-a odnosno JPRS-a.

     6. Drugi oblici raspolaganja nekretninama
     7. Ugovori obveznog prava
     8. Raspolaganje nekretninama u vlasništvu pravnih osoba kojima je osnivač JLS odnosno JPRS
     9. Oblici osiguranja naplate novčanih tražbina iz ugovornih odnosa pravnih osoba javnog prava
     10. Tijelo nadležno za raspolaganje nekretninama u vlasništvu JLS-a odnosno JPRS-a
     11. Umjesto zaključka

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo