Porezna osnovica pri isporuci dobara i usluga s motrišta PDV-a

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2018
Članak:
Porezna osnovica pri isporuci dobara i usluga s motrišta PDV-a
Stranica:
99.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Autorica u članku obrazlaže utvrđivanje porezne osnovice pri isporukama dobara i usluga uz naknadu i bez naknade, pri odobravanju popusta kupcima, kod ugovora koji su vezani uz valutnu klauzulu i kod subvencija. U članku se definira i na koji se način utvrđuje porezna osnovica kod uvoza dobara, kod stjecanja dobara unutar EU-a te kako se utvrđuje porezna osnovica pri „prefakturiranju“ određenih usluga na primjerima iz poslovne prakse.

1. Definiranje porezne osnovice
2. Porezna osnovica pri odobravanju popusta kupcima
3. Porezna osnovica pri ugovorima s valutnom klauzulom
4. Porezna osnovica kod subvencija
5. Porezna osnovica pri isporukama dobara i usluga članovima društva, zaposlenicima i drugim osobama bez naknade
6. Porezna osnovica pri isporukama dobara i obavljanju usluga osobama koje su povezane s poreznim obveznikom
7. Porezna osnovica pri premještanju dobara
8. Porezna osnovica kod „ prefakturiranih usluga“
9. Porezna osnovica nadoknade troškova koji se smatraju dijelom nove isporuke dobara ili usluga
10. Porezna osnovica kod stjecanja dobara unutar EU-a
11. Porezna osnovica kod uvoza dobara u EU

Hashtags:
#PDV, #Porezi