Domaća sudska praksa i stajališta

Časopis: Pravo i porezi - 7.2018
Članak:
Domaća sudska praksa i stajališta
Stranica:
73.
Autor/i:
Sažetak:

Obvezno pravo

Ništetnost ugovora (čl. 103. ZOO-a/91)

 • Ništetan je ugovor koji je protivan prisilnim propisima, osim ako cilj povrijeđenog pravila ne upućuje na neku drugu pravnu posljedicu ili ako zakon u određenom slučaju ne propisuje što drugo.

Opći zastarni rok (čl. 371. ZOO-a/91)

 • Regresni zahtjev osiguratelja prema štetniku i njegovu osiguratelju zastarijeva u općem zastarnom roku od pet godina.

Tražbine naknade štete – rok zastare (čl. 376. ZOO-a/91)

 • Tražbina naknade uzrokovane štete zastarijeva za tri godine.

Ugovor o zakupu (čl. 5. ZZPP-a)

 • Za vrijeme trajanja zakupa zakupnik je obvezan zakupodavcu plaćati zakupninu.

Opasna stvar (čl. 1067. ZOO-a/05)

 • Vlasnik opasne stvari oslobađa se odgovornosti za štetu djelomično, ako je oštećenik djelomično pridonio nastanku štete.

Potrošački ugovori – odredba o ugovaranju mjesne nadležnosti (čl. 96. ZZP-a/12)

 • Prorogacijsku klauzulu u potrošačkom ugovoru, kojom je ugovorena isključiva mjesna nadležnost suda u mjestu glavnog poslovanja prodavatelja ili pružatelja usluga, treba smatrati nepoštenom odredbom ugovora ako su ispunjene pretpostavke: da nije bila posebno pregovarana te da suprotno načelu savjesnosti i poštenja uzrokuje znatnu neravnotežu u pravima i obvezama ugovornih strana na štetu potrošača.

Stvarno pravo

Objekti prava vlasništva (čl. 3. ZV-a)

 • Sposobne biti objektom prava vlasništva jesu sve stvari, osim onih kojima njihove naravne osobine ili zakonske odredbe priječe da pripadaju pojedincu.

Ugovorna zabrana otuđenja ili opterećenja nekretnine (čl. 34. ZV-a)

 • Kada je vlasnik pravnim poslom odredio zabranu otuđenja ili opterećenja svoje stvari to ga obvezuje, ali takva zabrana ne djeluje apsolutno, već samo obveznopravno.

Pravo suvlasnika zahtijevati naknadu za upotrebu stvari od ostalih suvlasnika (čl. 38. ZV-a)

 • Svaki suvlasnik suvlasničke nekretnine smije izvršavati glede cijele stvari sve ovlasti koje ima kao nositelj dijela prava vlasništva bez suglasnosti ostalih suvlasnika, ako time ne vrijeđa prava ostalih suvlasnika.

Predaja u suposjed – utvrđenje suvlasničkih udjela (čl. 42. ZV-a)

 • Suvlasnik ima pravo posjedovati nekretninu razmjerno svome suvlasničkom udjelu.

Djelovanje zakona (čl. 388. ZV-a)

 • Stjecanje stvarnih prava do stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima prosuđuje se prema pravilima koja su se primjenjivala u trenutku stjecanja i njegovih učinaka.

Pravo trgovačkih društava

Pripajanje društva i pravno sljedništvo (čl. 522. ZTD-a/11)

 • Upisom pripajanja u sudski registar u kojemu je upisano društvo preuzimatelj, imovina pripojenog društva i njegove obveze prelaze na društvo preuzimatelja, a društvo preuzimatelj je sveopći pravni slijednik pripojenoga društva te time stupa u sve pravne odnose pripojenoga društva.

Podjela društva i legitimacija za vođenje postupaka (čl. 550.n ZTD-a)

 • Prilikom materijalnopravne sukcesije ne dolazi po samom zakonu istodobno i do procesnopravne sukcesije, odnosno do stupanja stjecatelja u pravni položaj stranke u parnici koja za predmet spora ima imovinu, pravne odnose ili obveze koji su ugovorom o podjeli preneseni na društvo preuzimatelja.

Podjela s preuzimanjem (čl. 550.o ZTD-a)

 • Za sve obveze društva koje se dijeli, a koje su nastale do upisa podjele u sudski registar, odgovaraju kao solidarni dužnici i društva koja su sudjelovala u podjeli do iznosa vrijednosti dijela imovine koja je prešla na svakog od njih suglasno planu podjele.

Pripajanje i članstvo u upravi (čl. 466. ZTD-a/07)

 • Prestankom postojanja društva i njegovim pripajanjem drugom dru&scaro
Hashtags: