Odgovori na pitanja pretplatnika

Časopis: Pravo i porezi - 7.2018
Članak:
Odgovori na pitanja pretplatnika
Stranica:
99.
Autor/i:
Sažetak:
  1. Stjecanje prava na puni godišnji odmor. Radnik koji se prvi put zaposli ili ima prekid između dvaju radnih odnosa dulji od osam dana stječe pravo na puni godišnji odmor nakon šest mjeseci neprekidnoga radnog odnosa kod određenog poslodavca. Radnik koji nije ispunio uvjet za stjecanje prava na puni godišnji odmor za tu kalendarsku godinu ima pravo na razmjeran dio godišnjeg odmora.
  2. Davatelj prokure i ograničenja. Davatelj prokure (opunomoćitelj) može biti samo ona pravna i fizička osoba koja se u smislu odredaba ZTD-a smatra trgovcem. Društvo s ograničenom odgovornošću smatra se trgovcem i stoga može imenovati prokurista. Bilo koje ograničenje prokure koje nije predviđeno odredbama ZTD-a nema učinka prema trećim osobama, bez obzira na to je li treća osoba za njih znala ili morala znati.
  3. Službenik za zaštitu osobnih podataka. Kriteriji za aktiviranje obveze imenovanja službenika za zaštitu podataka nisu pobliže uređeni odredbama Uredbe o zaštiti podataka pa je za tumačenje tih kriterija potrebno uzeti u obzir smjernice Radne skupine za zaštitu podataka, koja je osnovana na temelju odredbe čl. 29. Direktive 95/46/EZ kao neovisno europsko savjetodavno tijela za zaštitu osobnih podataka.
  4. Stjecanje bez osnove. Obveza vraćanja ili nadoknade vrijednosti postoji kad stjecatelj stekne dio imovine druge osobe s obzirom na pravnu osnovu koja se nije ostvarila ili koja je naknadno otpala. Nisu propisani posebni rokovi zastarijevanja za institut stjecanja bez osnove, pa vrijedi opći zastarni rok od pet godina.
  5. Utjecaj privremene nesposobnosti za rad (bolovanje) na sporazumni prestanak ugovora o radu. Naknadno otvaranje bolovanja – nakon sklapanja sporazumnog prestanka ugovora o radu ne utječe na sporazumni prestanak ugovora o radu.
  6. Otpremnina pri odlaska u mirovinu. Radnik kojemu prestaje radni odnos otkazom koji nije uvjetovan njegovim ponašanjem, a koji odlazi u mirovinu i prema kolektivnom ugovoru također ima pravo na otpremninu, pripada otpremnina koja je za njega povoljnija.
  7. Prekovremeni rad na dnevnoj bazi. Prekovremeni rad na dnevnoj bazi nije limitiran sâmim Zakonom o radu, nego ukupno radnik ne smije raditi dulje od 12 sati dnevno.
  8. Imenovanje privremenog zamjenika člana uprave društva s ograničenom odgovornošću. Uprava društva s ograničenom odgovornošću može svojom odlukom imenovati osobu koja privremeno zamjenjuje člana uprave, ako nije drukčije određeno društvenim ugovorom, odnosno izjavom o osnivanju.
  9. Noćni rad / ugovor o radu. Ugovor o radu ne treba sadržavati podatak o samom noćnom radu, ali je obvezno navesti podatak o povećanju plaće za rad noću ako to nije navedeno autonomnim aktom poslodavca.
Hashtags: