RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U Zakonu o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 127/00.) koji se počeo primjenjivati odmah početkom 2001. godine, najavljena je novost za osiguranike životnog osiguranja, dobrovoljnog mirovinskog i dopunskog zdravstvenog osiguranja, a to je da će porezni obveznici koji uplaćuju premije za navedena osiguranja moći od 1. srpnja 2001. koristiti poreznu olakšicu do visine 0,80 od osnovnog osobnog odbitka (1.000,00 kn) mjesečno. Način na koji se ta olakšica koristi i smisao te olakšice nalazimo u Pravilniku o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 54/01.) koji je stupio na snagu danom izlaska u Narodnim novinama 14. lipnja. Ono što u ovom trenutku možemo o tome napisati dajemo u ovom članku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)