Prijeboj, cesija, asignacija i preuzimanje duga u poslovima s inozemstvom

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 7.2001
Članak:
Prijeboj, cesija, asignacija i preuzimanje duga u poslovima s inozemstvom
Stranica:
124.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Marija Magdalena ĐIDARA
Sažetak:
Platni promet s inozemstvom uređen je Zakonom o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata (Nar. nov., br. 91A/93., 36/98. i 32/01.) i podzakonskim aktima donesenim na temelju tog Zakona. U pravilu, plaćanje i naplate s inozemstvom obavljaju se preko banaka ovlaštenih za poslove s inozemstvom sa sjedištem u Hrvatskoj, uz određene iznimke predviđene zakonom. Člankom 44. Zakona predviđeni su neki posebni oblici podmirenja obveza i potraživanja s inozemstvom. Naime, Hrvatska narodna banka odobrit će domaćoj pravnoj osobi na njezin zahtjev podmirenja obveza i potraživanja prijebojem, cesijom, asignacijom, preuzimanjem duga i drugim oblicima namirenja obveza i potraživanja s inozemstvom dijelom ili u cijelosti, sukladno očitovanju volje sudionika u poslu. Također, Hrvatska narodna banka odobrit će domaćoj pravnoj osobi naplatu potraživanja iz inozemstva u valuti koja se prema propisima odnosne zemlje ne može transferirati u inozemstvo te naplatu u efektivnoj stranoj valuti, ako podnositelj molbe za odobrenje dokaže svoj pravni interes. Pravni interes postoji ako domaća pravna osoba učini vjerojatnim da bi odbijanjem suglasnosti nastupila nemogućnost ili znatno otežanje naplate robe i usluga iz inozemstva ili da bi zbog nemogućnosti izvršenja ugovora mogla nastupiti znatna šteta, odnosno da priroda posla zahtijeva da se plaćanje obavi u efektivnom stranom novcu ili netransferabilnoj domicilnoj valuti.
Hashtags: