RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Hrvatski je sabor na sjednici održanoj 3. prosinca 2018. godine donio novi Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Nar. nov., br. 111/18.) koji će stupiti na snagu 1. siječnja 2019. godine. Autorice u nastavku članka daju pregled najvažnijih područja novog Zakona o fiskalnoj odgovornosti, s posebnim osvrtom na pravila za jačanje fiskalne odgovornosti.

  1. Zakonodavni okvir sustava fiskalne odgovornosti u Republici Hrvatskoj
  2. Pravilo za jačanje fiskalne odgovornosti
  3. Davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)