RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 1.2019
  • Članak:Dar i naknada plaće
  • Stranica:63.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Sažetak:

     U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu iskazuje primitak dara od rezidentne fizičke osobe u stranoj gotovini te naknada plaće za vrijeme bolovanja radnika kada je nadoknađuje odgovarajući zavod.
     Darivati neprofitnu organizaciju u stranoj gotovini može i fizička osoba koje je s motrišta deviznog poslovanja rezidentna osoba, ali se ona mora položiti na račun u poslovnoj banci.
      Ako se radniku isplati više naknade plaće za vrijeme bolovanja, radnik ju treba vratiti ili će se taj primitak smatrati njegovim oporezivim primitkom.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)