RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Obvezno pravo

Raskid ugovora o kreditu – zastara potraživanja (čl. 225. ZOO-a/05)

 • Predmetno potraživanje je dospjelo na naplatu 16. listopada 2013., kada je banka preporučenom pošiljkom na adresu tuženika poslala Izjavu o raskidu Ugovora, a tužitelj je prijedlog za ovrhu radi naplate predmetnog potraživanja podnio 22. studenog 2017., pa je prigovor zastare neosnovan, jer nije protekao petogodišnji zastarni rok.

Raskid ugovora – aktivna legitimacija (čl. 124.-132. ZOO-a/91)

 • Zastupnici su izvan ugovorom nastalog ugovornog odnosa te nemaju svojstvo ugovornih strana, nemaju vlastito pravo raskidati ugovor zbog neispunjenja i tražiti vraćanje onog što je predano temeljem raskinutog ugovora jer to pravo imaju samo ugovorne strane.

Pobijanje pravnih radnji dužnika (čl. 66. ZOO-a/05)

 • Svaki vjerovnik čija je tražbina dospjela za isplatu, bez obzira kada je nastala, može pobijati pravnu radnju svog dužnika koja je poduzeta na štetu vjerovnika. Smatra se da je pravna radnja poduzeta na štetu vjerovnika ako dužnik nema dovoljno sredstava za ispunjenje vjerovnikove tražbine.

Kapara - stjecanje bez osnove (čl. 303. ZOO-a/05)

 • Kapara, kao znak da je ugovor sklopljen, ustvari predstavlja sporedni uglavak, koji ima sporedno značenje, te je stoga nužno da postoji glavni obvezni ugovor za čije osiguranje kapara služi, a što znači da kapara u odnosu na glavni obvezni ugovor dijeli njegovu pravnu sudbinu.

Stvarno pravo

Pravni osnov stjecanja vlasništva (čl. 114. i čl. 115. ZV-a)

 • Pravni posao sklopljen protivno propisima kojima je bio zabranjen promet građevinskim zemljištem u društvenom vlasništvu može konvalidirati primjenom odredbe čl. 18. st. 1. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine.

Ukidanje nužnog prolaza i prava služnosti puta (čl. 242. st. 2. ZV-a)

 • Sud će na zahtjev vlasnika poslužne nekretnine svojom odlukom ukinuti nužni prolaz, a i drugu služnost puta, bez obzira na to na kojem je temelju osnovana, ako utvrdi da postoji drugi prikladniji prolaz, ili drugi jednako prikladan prolaz, koji vlasniku poslužnoga zemljišta čini manje štete, ili pak jednako prikladan javni prolaz.

Stjecanje prava vlasništva dosjelošću (čl. 159. ZV-a)

 • Ako pravni prednik tužitelja nije držao stan u posjedu kao samostalni posjednik, to niti kasniji tužiteljev posjed stana nije mogao imati traženu kvalitetu samostalnog posjeda.

Nevaljani upis – brisovna tužba (čl. 129. ZZK-a)

 • Brisanje zabilježbe ovrhe ne predstavlja povredu knjižnih prava.

Stjecanje vlasništva na temelju kupoprodajnog ugovora (čl. 122. ZV-a)

 • Pravo vlasništva stječe se upisom u zemljišne knjige.

Fiducijarno vlasništvo – zaštita posjeda (čl. 162. ZV-a)

 • Fiducijar koji postane punopravni stjecatelj prava vlasništva ima pravo tražiti predaju stvari u posjed, kao i poduzimanje drugih radnji radi stjecanja ovlasti na slobodno izvršavanje punopravno stečenog prava vlasništva.

Radno pravo

Izmjene ugovora o radu (čl. ZR-a/09)

 • Ugovor o radu po svojoj prirodi je ugovor, koji nastaje suglasnošću volja, pa kada se ugovorne strane suglase o njegovim bitnim sastojcima, između kojih i o plaći, isti se može mijenjati jedino suglasnošću volja obje ugovorne strane.

Prekovremeni rad (čl. 44. KU-a)

 • Pravo na uvećanje plaće za prekovremeni rad službenik može ostvariti samo za stvarno odrađene sate rada duže od punog radnog vremena, a ne i za sate kada nije stvarno izvršavao radne zadatke.

Poništenje izbora za radničko vijeće (čl. 162. ZR-a)

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)