Domaća sudska praksa i stajališta

Časopis: Pravo i porezi - 3.2019
Članak:
Domaća sudska praksa i stajališta
Stranica:
90.
Autor/i:
Sažetak:

Stvarno pravo

Stjecanje vlasništva na novoformiranoj zemljišnoknjižnoj čestici (čl. 10. ZZK-a)

 • Pravomoćnošću odluke kojom je tuženiku naloženo da je dužan trpjeti provedbu prijavnog lista smatra se da je tuženik dao suglasnost koja je potrebna za provedbu prijavnog lista u zemljišnoj knjizi.

Pretpostavke za upis etažnog vlasništva (čl. 71. ZV-a)

 • Odlukom suda ne može se provesti razvrgnuće suvlasničke zajednice fizičkom diobom ako stranke u tijeku postupka nisu dostavile potvrdu nadležnog upravnog tijela.

Stjecanje prava služnosti (par. 481. OGZ-a)

 • Kada je riječ o stjecanju prava služnosti prije stupanja na snagu ZOVO-a tj. prije 1. rujna 1980. tada se primjenjuju pravna pravila Općeg građanskog zakonika. Prema paragrafu 481 OGZ-a pravo služnosti stjecalo se upisom u zemljišne knjige.

Zaštita prava posjeda (čl. 20. ZV-a)

 • Posjednik ima pravo na sudsku zaštitu i kada nije moguća uspostava ranijeg posjedovnog stanja.

Bračna stečevina (čl. 119. i čl. 120. ZV-a)

 • Za stjecanje prava vlasništva na temelju pravnog posla nije važno od kuda potječu sredstva kojima je kupljena određena nekretnina, odnosno kao u ovom slučaju da se radi o novcu koji potječe iz bračne stečevine stranaka, već je odlučno da je izvršena uknjižba prava vlasništva u zemljišnim knjigama.

Načelo zaštite povjerenja u istinitost i potpunost zemljišnih knjiga (čl. 122. ZV-a)

 • Pravo stjecanja vlasništva dosjelošću na nekretnini ne može se suprotstaviti pravu osobe koja je upisana u zemljišne knjige na temelju pravnog posla bez da se ospore okolnosti stjecanja vlasništva na temelju pravnog posla, jer upisanog nositelja knjižnog prava štiti načelo zaštite povjerenja u istinitost i potpunost zemljišnih knjiga.

Stjecanje prava vlasništva na nekretnini (čl. 159. ZV-a)

 • Pravni učinci dosjelosti kao izvornog načina stjecanja prava vlasništva nastupaju po samom pravu (ipso iure) istekom potrebnog vremena za stjecanje prava vlasništva dosjelošću ako su ispunjeni i ostali uvjeti koje propisuje zakon o stjecanju putem dosjelosti.

Smetanje posjeda (čl. 20. st.4. ZV-a)

 • Nije samovlasno smetanje posjeda ako je čin oduzimanja ili smetanja posjeda dopušten zakonom ili odlukom suda odnosno drugog tijela, donesenog na temelju zakona koji to dopušta.

Smetanje suposjeda stana - pravo na dom (čl. 17. ZV-a)

 • Temeljem nasljedničkog suposjeda svaki od suposjednika stupa u posjed stvari i prava koje je ostavitelj faktično držao u posjedu u trenutku smrti.

Radno pravo

Prenošenje ugovora o radu na novog poslodavca (čl. 133. ZR-a/09)

 • Ako su ispunjene propisane materijalne pretpostavke, što je konkretno slučaj, do prijenosa ugovora o radu dolazi po sili zakona što ujedno znači i da se prenošenjem ugovora o radu na novog poslodavca osigurava kontinuitet svih prava iz radnog odnosa koje je radnik stekao kod prijašnjeg poslodavca.

Šteta koju radnik uzrokuje trećoj osobi (čl. 1163. ZOO-a/05)

 • U konkretnom slučaju za štetu koju zaposleni u radu i u vezi s radom nanese trećoj osobi odgovora poduzeće u kojem je zaposlenik radio u trenutku uzrokovanja štete, osim ako dokaže da je zaposlenik u daljnjim okolnostima postupanja postupao onako kako je trebao.

Obveza savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom (čl. 150. ZR-a)

 • U situaciji kad kod poslodavca djeluje više sindikata, a sindikati se nisu sporazumjeli o sindikalnom povjereniku, odnosno povjerenicima koji će imati prava i obveze radničkog vijeća, tada je tuženik bio dužan prije donošenja pobijane odluke savjetovati se sa sindikalnim povjerenikom bilo kojeg od sindikati koji djeluje u sklopu tuženika kao poslodavca.

Ovrha radi vraćanja na rad (čl. 270. OZ-a)

 • Ovrhovoditeljica može predloži
Hashtags: