RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U okviru kriterija za kvalitativan odabir gospodarskog subjekta koji može sudjelovati u postupcima javne nabave, bitnu ulogu imaju i kriteriji za odabir gospodarskog subjekta koji su grupirani u nekoliko skupina. Oni nisu obvezujući ako se za njihovu primjenu naručitelj ne odluči. Kada se naručitelj odluči za njihovu primjenu, tada to mora biti jasno istaknuto u dokumentaciji za nadmetanje te ne smiju izlaziti izvan ograničenja koja su istaknuta u samom Zakonu o javnoj nabavi.
      U ovom se čanku osvrće na jednu od tih skupina kriterija: ekonomsku i financijsku sposobnost.

1. Uvod
2. Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta u postupku javne nabave
3. Ekonomska i financijska sposobnost prema Direktivi 2014/24/EU
4. Ekonomska i financijska sposobnost gospodarskog subjekta u postupku javne nabave
5. Europska jedinstvena dokumentacija o nabavi – (ESPD)
6. e-Certis – elektronički sustav Europske komisije
7. Praksa naručitelja izjava o ukupnom prometu gospodarskog subjekta u tri posljednje dostupne financijske godine
8. Praksa naručitelja – odgovarajući bankovni izvadci
9. Starost dokaza u ispunjavanju uvjeta ekonomske i financijske sposobnosti
10. Posjedovanje odgovarajuće razine osiguranja od rizika odgovornosti iz djelatnosti
11. Drugi zahtjevi naručitelja
12. Informacije o bonitetu poslovnih subjekata
13. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)