RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Svaka osoba koja prodaje, isporučuje i nabavlja radi daljnje prodaje loživa ulja koja su puštena u potrošnju u RH mora ishoditi posebno odobrenje kod nadležnoga carinskog ureda. Posebno odobrenje ne moraju ishoditi trošarinski obveznici u statusu ovlaštenog držatelja trošarinskog skladišta ili registriranog primatelja. Autorica u članku objašnjava za koje se namjene mogu koristiti loživa ulja sa sniženom visinom trošarine, tko ih ima pravo koristi, navode se i mjere nadzora nad korištenjem takva ulja te prekršajni i upravni postupci zbog nenamjenskog korištenja.

1. Uvod
2. Posebno odobrenje za loživa ulja
3. Prekršajne odredbe

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)