RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Obvezno pravo

Ugovor o kreditu – zastara (čl. 372. ZOO-a/91)

 • Prilikom odlučivanja o istaknutom prigovoru zastare treba utvrditi da li je kredit otplaćivan putem anuiteta kako je to ugovoreno, te ukoliko jeste tada zastarni rok za tražbinu tužiteljice iznosi 3 godine od dana dospijeća pojedinog anuiteta.

Prestanak ugovora o nalogu (čl. 780. ZOO-a)

 • U konkretnom slučaju radi se o odustanku od ugovora, pri čemu na strani tuženice postoji obveza isplate odgovarajućeg dijela naknade kao i naknada šteta tužitelju kao nalogoprimcu, ako za odustanak nije bilo osnovanih razloga.

Promjenjiva kamatna stopa i valutna klauzula (čl. 81. ZOO-a)

 • Iako nije zabranjeno istovremeno ugovoriti valutnu klauzulu i promjenjivu kamatnu stopu, činjenica da obveza potrošača istovremeno ovisi o dva promjenjiva bitna elementa čini tu obvezu posebno rizičnom, jer u vrijeme sklapanja ugovora potrošač ne zna koji iznos glavnice u kunama će biti u obvezi tijekom dugoročne otplate kredita vratiti banci, a ne zna niti koju će cijenu (redovnu kamatu) za to platiti.

Naknada štete zbog naleta divlje životinje (čl. 1066. ZOO-a)

 • Tuženik nije vlasnik divljači, međutim kao lovoovlaštenik gospodari lovištem što uključuje prava i obveze kao su uzgoj, zaštita, lov, korištenje divljači i njezinih dijelova, dok je dužan poduzimati mjere radi sprječavanja štete od divljači, a jedna od njih je i ograđivanje zemljišta.

Osiguranje od automobilske odgovornosti (čl. 4. ZOOP-a)

 • Prema mišljenju vještakinje nakon tri dana od konzumacije marihuane do nastanka predmetne prometne nesreće opojna droga nije imala nikakav učinak na sposobnost i kvalitetu tuženikove vožnje.

Obiteljsko pravo

Prestanak obveze uzdržavanja (čl. 429. OBZ-a)

 • Obveznik uzdržavanja može samo tužbom tražiti da se utvrdi prestanak njegove obveze uzdržavanja čim prestanu postojati zakonske pretpostavke za uzdržavanje ako je pravo na uzdržavanje utvrđeno ovršnom ispravom.

Poslovna sposobnost (čl. 239. OBZ-a)

 • Čak i kad državna tijela utvrde, s potrebitim stupnjem sigurnosti, da osoba nije sposobna brinuti se o osobnim potrebama, pravima i interesima i kojoj je potrebna pomoć, skrb i nadzor, potpuno lišavanje poslovne sposobnosti trebalo bi biti primijenjeno kada se utvrdi da nijedna druga manje restriktivna mjera ne bi poslužila svrsi ili kad su druge manje restriktivne mjere neuspješno već pokušane.

Lišenje poslovne sposobnosti – pravo na pravično suđenje (čl. 234. OBZ-a)

 • Ustavni sud RH zauzeo je jasan stav kako neobrazlaganje isključivanja iz postupka osobe prema kojoj se vodi postupak radi lišenja poslovne sposobnosti može predstavljati i povredu prava na pravično suđenje i to i u okolnostima kada je ta osoba u postupku zastupana po posebnom skrbniku.

Ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom (čl. 123. OBZ-a)

 • Da bi se ograničilo ili zabranilo ostvarivanje osobnih odnosa s djetetom to mora biti nužno radi zaštite dobrobiti djeteta.

Stvarno pravo

Stjecanje vlasništva dosjelošću na geometrijski određenom dijelu nekretnine (čl. 5. ZV-a)

 • Kada je dio nekretnine geometrijski odijeljen i faktično je individualiziran, tada ista nekretnina ne predstavlja suvlasnički dio nekretnine. U takvom slučaju suvlasništvo je prestalo, te stečeno vlasništvo geometrijskog dijela predstavlja pojedinačno određenu stvar.

Preuređenje (adaptacija) tavana (čl. 24., čl. 25. i čl. 26. ZOVO-a)

 • Kada se tavanski prostor prenamjeni u dvosobni stan tako da je identitet nekretnine promijenjen, tada etaža koja je iz tavanskog prostora prenamijenjena u pravnom prometu je nova stvar - stambeni prostor.

Pasivna legitimacija u sporovima za utvrđenje vlasništva (čl. 35. ZV-a)

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)