RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      U novi Zakon o reviziji, koji je u primjeni od 2018. godine, ugrađene su odredbe Direktive 2006/43/EZ, Direktive 2014/56/EU i Uredbe EU br. 537/2014 koje se odnose na transparentniji način polaganja revizorskih ispita i postrožene zahtjeve neovisnosti revizora, a dogodile su se značajne izmjene u odnosu na nadzorne aktivnosti i nad revizorskim društvima. Provedbeni postupci nadzora nad revizorskim društvima uređeni su Pravilnikom o načinu prikupljanja izvještaja, obavijesti i podataka od subjekata nadzora, Nar. nov., br. 53/19. U ovom članku autorica objašnjava navedene postupke nadzora.

1. Uvod
2. Dokumentacija koja se dostavlja ministarstvu financija tijekom godine
3. Postupanja prilikom posrednog nadzora nad revizorskim društvom
4. Postupanja prilikom neposrednog nadzora nad revizorskim društvom
5. Prijavljivanje povreda propisa
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)