Obveze poduzetnika pri ulasku u sustav PDV-a tijekom godine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 10.2019
Članak:
Obveze poduzetnika pri ulasku u sustav PDV-a tijekom godine
Stranica:
99.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Izmjenom Zakona o PDV-u koji je stupio na snagu 1. siječnja 2019. godine mali porezni obveznici trebaju ući u sustav PDV-a ako tijekom godine ostvare isporuke dobara i usluga u svoti većoj od 300.000,00 kn. Pritom treba voditi računa koji prometi ulaze u prag isporuke i do kada se poduzetnici trebaju najkasnije prijaviti u sustava PDV-a. Jednako tako treba paziti po kojim ulaznim računima se i od kada može početi koristiti pretporez. Međutim, poduzetnici mogu ući u sustava PDV-a i dobrovoljno tijekom godine, neovisno o tome što nisu prešli propisani prag. Opširnije o obvezama ulaska poduzetnika u sustava PDV-a tijekom godine može se pročitati u nastavku članka.

1. Uvod
2. Kada porezni obveznik ulazi u sustav PDV-a tijekom godine – obveze kod ulaska
3. Posebnosti kod ulaska u sustav PDV-a tijekom godine „dohodaša“ koji vode poslovne knjige
4. Posebnosti kod ulaska paušalista u sustav PDV-a
5. Dobrovoljni ulazak u sustav PDV-a tijekom godine

Hashtags:
#IspravakPretporeza, #ObrazacP-PDV, #PDV, #PDVUlazak, #Porezi