RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

      Autorica u članku navodi stajališta Suda Europske unije1 u vezi s pravom odbitka pretporeza u različitim okolnostima, kada nije došlo do isporuke, kada je odbijen pretporez na temelju plaćenog predujma za isporuku koja nije realizirana zbog prijevarnih radnji na strani dobavljača, kada se pretporez odnosi na usluge korištene za buduće transakcije koje nisu realizirane te kada porezni obveznik ne posjeduje račun.

1. Uvod
2. Presuda u spojenim predmetima C-459/17 SGI i C-460/17 Valériane
3. Presuda u spojenim predmetima C-660/16 Kollroßa i C-661/16 Wirtla
4. Presuda u predmetu C-249/17 Ryanair
5. Presuda u predmetu C-664/16 L. H. Vădan

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)