Financijsko poslovanje u komunalnom gospodarstvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2001
Članak:
Financijsko poslovanje u komunalnom gospodarstvu
Stranica:
42.
Autor/i:
Autor: Ljerka MOROVIĆ-PAVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Hrvatski sabor donio je 29. lipnja 2001. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona u komunalnom gospodarstvu (Nar. nov., br. 59/01.). Tumačeći posljedice koje će proisteći donošenjem ovog Zakona, zakonodavac je obrazložio da se time želi ujednačiti provedba Zakona i nadzor nad njegovom primjenom kod svih jedinica lokalne samouprave tako da postupci, prava i obveze propisane odredbama Zakona trebaju biti jasnije čime bi se prevladale dosadašnje nejasnoće i sporne situacije u primjeni. Želimo vjerovati da će rezultat primjene tih izmjena i dopuna Zakona biti zaista ono što je zakonodavac naveo.
Hashtags: