Ugovaranje zajmova s fizičkim osobama i porezni tretman

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2019
Članak:
Ugovaranje zajmova s fizičkim osobama i porezni tretman
Stranica:
90.
Autor/i:
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Sažetak:

      Fizička osoba može primiti zajam od pravne osobe. Od 2019. godine minimalna ugovorena kamata treba biti najmanje 2 % kako se razlika kamata do 2 % ili neobračunana kamata ne bi fizičkoj osobi proglasila dohotkom u naravi.
      Fizička osoba može pozajmljivati svoj novac pravnim i fizičkim osobama, nefinancijskim i financijskim institucijama u tuzemstvu i inozemstvu bez kamata. Ako je pritom ugovorena kamata, primitci od kamata oporezivi su porezom na dohodak od kapitala pri pripisu ili isplati te kamate. Više o poreznom tretmanu navedenog u tuzemstvu pročitajte u članku. U sljedećim brojevima više o obračunu kamata iz inozemstva.

1. Uvodno
2. Odobravanje zajmova fizičkim osobama
3. Treba li fizička osoba obračunati kamatu na zajam trgovačkom društvu
4. Oporezivanje po osnovi danih zajmova prije 1. siječnja 2015. godine
5. Godišnji obračun poreza na kamate
6. Isplata kamata i poreza na dohodak od kapitala po osnovi kamata

Hashtags:
#Dohodak, #DohodakOdKapitala, #GodišnjiObračun, #Kamate, #PlaćaUNaravi, #Porezi